Integritetspolicy Löderups Lokalförening ek. för.

Löderups Lokalförening ek. för. värnar om Din integritet som kund och samlar enbart in den information vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot personal, kunder och leverantörer.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Löderups Lokalförening ek. för. är registeransvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång: 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Löderups Lokalförening ek. för. skriftligen, som skickar dig dina personuppgifter via post.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Löderups Lokalförening ek. för. med undantag av följande situationer:

-du har ett pågående ärende.
-du har en pågående order som ännu inte har levererats, helt eller delvis
-du har en obetald skuld hos Löderups Lokalförening ek. för., oberoende av betalningsmetod
-din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
-om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte
-du har rätt till garanti på inköp
-vi har ett grundläggande intresse som väger tyngre än Ditt intresse av skydd mot kränkningar av den personliga integriteten, det som kallas intresseavvägning.

Om du vill radera eller ändra uppgifter enligt ovan så skickar du en skriftlig begäran om detta till adress nedan:


Personuppgiftsansvarig

Löderups Lokalförening ek. för.
Storgatan 31
271 76  Löderup

Telefon: 0411 55 86 80
E-post: info@loderupslokalforening.se
Organisationsnummer: 738800-2284